Diplom 100 let města Smržovky

Diplom je vydáván při příležitosti stého výročí povýšení Smržovky na
město ( 23.05.1905 ).

Pro získání diplomu je třeba dosáhnout:
OK stanice 100 bodů,
EU stanice 50 bodů,
DX stanice 30 bodů.
Do diplomu platí QSO nebo poslechy uskutečněné od 1.1.2005 do 31.12.2005.
QSO (poslechy) od 16.5.2005 do 29.5.2005 se hodnotí dvojnásobným počtem
bodů.


Do diplomu platí spojení s těmito stanicemi:
Po celý rok 2005 bude v provozu příležitostná stanice OL1OOS 25 bodů,
spojení s touto stanicí je povinné.

Stanice jejichž QTH je Smržovka : OK1AGC, OK1MIQ, OK1NI nebo stanice
pracující z katastru města Smržovka 15 bodů.

Členové radioklubu OK1KKT:
OK1ACJ,OK1DIU,OK1DQM,OK1DQZ,OK1DSS,OK1DVC,OK1DXI,OK1FHC,OK1FJX,
OK1FLT,OK1FPD,OK1JFN,OK1TDI,OK1VEA,OK1VRM,OK1XEB,OK1YO a OK1KKT 5 bodů.
Ostatní stanice distriktu Jablonec ( EJA ) 1 bod.

Platí spojení libovolným druhem provozu, bez ohledu na pásma.
Neplatí spojení přes aktivní převaděče.


Diplom lze vydat s poznámkou za KV, VKV, SSB, CW, popřípadě za pásmo.

Poplatek za vydání diplomu pro OK a OM stn. 70 Kč, ostatní 10 IRC, $10,
10 EUR. Seznam spojení zasílejte spolu s žádostí o diplom nejpozději do
1.8.2006 na adresu: Radioklub OK1KKT, Post box 30, 468 61 Desná v Jiz.
horách, Czech Republic.

Více informací naleznete na internetových stránkách ok1kkt.mrakota.cz
nebo www.smrzovka.cz.

Hlásí se stanice OL1OOS

Při příležitosti sta let od povýšení Smržovky na město se radioamatéři z radioklubu OK1KKT rozhodli zapojit do oslav tohoto významného výročí našeho města. V období od 1.1.2005 do 31.12.2005 bude v provozu příležitostná radioamatérská stanice OL1OOS, která bude toto výročí propagovat i v mezinárodním měřítku. Plánujeme vysílat přímo z akcí jako je např. Eurion ve Smržovce. Při těchto akcích chceme, aby jste jako návštěvníci získali představu co to vůbec radioamatérství je. Vrátím se trochu do historie kdy touha a potřeba sdělovat si vzájemně informace je stará jak existence lidstva na zemi. Zprvu se k předávání správ používaly primitivní prostředky jako kouřové signály, tamtamy, později ručkový telegraf atd. Konec 19.století je ve znamení objevení elektrického napětí a proudu a tyto objevy položily základ rozvoje techniky. Průmyslová revoluce poté přináší vynález telefonu, telegrafu objev radiových vln a jejich schopnosti šířit se prostorem. Samuel Morse sestavuje svou telegrafní abecedu. Aplikace těchto objevů přinesly zásadní zlom do prostředků pro sdělování informací. Rozvíjí se rozhlasové vysílání, které získává stále nové posluchače a rodí se myšlenka aktivně se podílet na procesu sdělování informací, konat pokusy o navázání radiového spojení a předávat si poznatky s kamarádem podobných zájmů. V roce 1901 uskutečňuje Guglielmo Marconi první radiové transatlantické spojení mezi St.Johns v Newfoudlandu v Kanadě a Poldhu v Cornwallu v Anglii. Tím se dostáváme do počátků radioamatérského vysílání. V období před první světovou válkou v USA již pracuje několik stovek radioamatérských pokusných stanic.Problémy s legislativou si vynucují organizovat zájemce o tuto činnost do klubu, který by hájil a zastupoval zájmy členů. Vzniká první radioklub - ARRL ″American Radio Relay League″, který podporuje rozvoj technické tvořivosti a vychovává nové zájemce o amatérské vysílání. U nás pokusy s amatérským vysíláním začínají až několik roků po první světové válce. Nutno podotknout, že úředně nebylo povoleno amatérské vysílání a přijímání. Na poslech rozhlasu se vydávala koncese, které předcházela dúkladná prověrka loajality žadatele. Pokud se konaly jakékoliv pokusy s vysíláním a navazováním spojení mezi radioamatéry, dělo se tak na ″černo″ s riziky zabavení zařízení a dalším soudním postihem, toto bylo normální v tu dobu v celé řadě evropských států. Profesionální služby se do té doby experimenty v oblasti krátkých vln nezabývaly. Vojáci začali činit pokusy v letech 1926-1929, později i poštovní správa. První mezinárodní poštovní spojení mezi Prahou a Londýnem je od roku 1929, mezi ČR a USA od roku 1930. Až v roce 1930 se konaly první zkoušky operátorů radioamatérských stanic a bylo vydáno prvních 6 oficiálních koncesí. Nadějný rozmach amatérského vysílání ukončil rok 1938 a začátek druhé světové války. I v tomto období se vlastenci z řad radioamatérů aktivně podíleli na domácím i zahraničním odboji jak už udržováním spojení s exilem v Londýně tak aktivní účastí v atentátu na říšského protektora Heydricha. K obnovení amatérského vysílání došlo v roce 1946. Následující léta provázelo mnoho změn a z čistě zájmového koníčka, hobby se stal branně technický sport včleněný do organizace Svazarm. V této době vznikla řada radioklubů,mezi nimi i radioklub OK1KKT při n.p.Elektropraga Tanvald. V této době byly kontakty s cizinou pro mnoho z nás velmi vzácné a proto navazování spojení s radioamatéry z jiných zemí se stalo pro mnohé náhražkou cestování a poznávání okolního světa. K tomuto poznávání přispívá také výměna takzvaných QSL lístků ″pohlednic″, což je vlastně potvrzení o tom že dané spojení bylo uskutečněno. Některé zde na ukázku prezentuji. Na těchto lístcích jsou uvedeny nejdůležitější údaje o spojení. Jsou to značky obou stanic,datum a čas spojení, použitý kmitočet, jakým druhem provozu se spojení uskutečnilo a ohodnocení kvality signálu protistanice. V komunikace mezi stanicemi probíhá mluveným slovem, telegrafií, digitálními druhy provozu apod. V komunikaci se hojně využívá cizích jazyků, každého potěší když dokážete konverzovat se zahraniční stanicí v její vlastní řeči. Mezi radioamatéry je také mnoho známých osobností světové politiky jako byl např. premiér Indie Rajiv Gándhi VU2RG, jordánský král Hussein JY1 nebo součastný španělský král Juan Carlos EA0JC nebo sportu jako ukrajinský fotbalista Sergey Rebrov UT5UDX. Mým osobním zážitkem bylo spojení s indickým premiérem Gándhím. Na obrázku vidíte vybavení jaké používám pro spojení já. Každá stanice, která zajišťuje přenos pomocí radiových vln musí mít své označení - volací znak, aby bylo zřejmé odkud stanice vysílá a vzájemně se jednotlivé stanice rozlišily. Stanice z ČR požívají znaky OK a OL pro identifikaci státní příslušnosti, zbytek znaků je v kompetenci povolovacího orgánu daného státu jak ho přidělí. Každý stát světa má přidělen určitý segment znaků např. Lucembursko LX, Německo DA až DP, Japonsko JA až JS apod. Po roce 1989 se opět amatérské vysílání stalo zálibou bez omezení, součastně se však paradoxně rozpadl systém výchovy nových operátorů a zanikla řada kolektivních stanic ať už z důvodu přechodu hospodářských subjektů na čistě tržní principy, kdy finanční podpora radioklubů není výdělečná, až po změny postojů mladé generace k životním prioritám. V současné době pracují se Smržovky aktivně 3 stanice Aleš OK1AGC, Milan OK1NI a já Honza OK1MIQ a jsme členi radioklubu OK1KKT, který se může díky Alešovi pochlubit i takovým počinem jako bylo v roce 1973 spuštění prvního radioamatérského převaděče v ČSSR na Černé Studnici, prvního v zemích bývalé východní Evropy s volacím znakem OK0B, který pracuje spolehlivě dodnes. Také se účastníme řady mezinárodních radioamatérských závodů kde dosahujeme velmi solidních výsledků. Propagovat Smržovku jsme se rozhodli i vydáním diplomu za spojení s určitým počtem stanic pracujících při příležitosti výročí, v současnosti vytváříme podobu tohoto diplomu ve spolupráci s Městským úřadem ve Smržovce a také příležitostními QSL lístky, kterými budeme spojení potvrzovat. Za radioamatéry Honza OK1MIQ